AGB

VOORWAARDEN

Welkom bij de algemene voorwaarden van Sweet Palms. Zorg ervoor dat u ze aandachtig leest voordat u uw bestelling plaatst. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@sweetpalms.nl

Voorwaarden
Artikel 1, Definities: In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand binnen een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarvan de levering en / of verwerving in de tijd is gespreid; Duurzame drager: elk middel dat de consument of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2, identiteit van de handelaar: De bedrijfsgegevens zijn:
Sweet Palms vof
MJE Lippitsstraat 27
1022KC Amsterdam
06-43443633 / 06-42304135
info@sweetpalms.nl

KvK-nummer: 69714967
BTW-identificatienummer: NL / 857980427B01

Artikel 3, Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De tekst van deze algemene voorwaarden ontvangt de consument voordat een overeenkomst wordt gesloten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dient de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de consument te informeren dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen en dat deze zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument worden toegezonden. het verzoek van de consument. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, mag in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst tot stand komt, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch naar de consument worden gestuurd, zodanig dat deze deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzaam medium. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst geïnformeerd waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd en dat deze hem desgevraagd langs elektronische weg of via elektronische weg kosteloos worden toegezonden. op een andere manier. Bij specifieke voorwaarden met betrekking tot een product of dienst is naast deze algemene voorwaarden het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op het toepasselijke beding dat het meest geschikt is. gunstig voor hem / haar.

Artikel 4, Het aanbod: Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de klant duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit omvat in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; eventuele kosten van bezorging; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is; de wijze van betaling, levering of uitvoering van het contract; de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn voor het volgen van de prijs; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend; als de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, de wijze waarop deze voor de klant toegankelijk is; hoe de consument vóór het sluiten van de overeenkomst informatie kan krijgen over handelingen die hij niet wil, en hoe deze vóór het sluiten van de overeenkomst kan worden gecorrigeerd; alle andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer onderworpen is en hoe de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand, in geval het een overeenkomst betreft die strekt tot voortdurende of periodieke levering van producten of diensten.

Artikel 5, De overeenkomst: De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument de overeenkomst langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich - conform wettelijke kaders - laten informeren over de mogelijkheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, maar ook over feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien dat onderzoek de handelaar goede gronden geeft om af te zien van het sluiten van de overeenkomst, dan heeft hij het recht om een ​​bestelling of aanvraag af te wijzen of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te verbinden onder opgave van zijn / haar gronden. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument kan worden opgeslagen op een toegankelijke duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het adres van het bedrijf van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, en hoe dit te doen, of een duidelijke verklaring met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht; c. informatie over bestaande service na verkoop en garanties; d. de gegevens als bedoeld in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze al voor het sluiten van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. Indien de ondernemer zich heeft verbonden tot levering van een serie van producten of diensten is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a, Herroepingsrecht bij levering van producten: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende twee weken. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product door of namens de consument is ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle daarbij behorende onderdelen en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door hem verstrekte redelijke en duidelijke instructies. de handelaar. In het belang van hygiëne kunnen oorbellen niet geretourneerd worden. De consument is verantwoordelijk voor de retourzending van producten. Daarom raden we onze klanten aan om de retourzending aangetekend te verzenden.

Artikel 6b, Herroepingsrecht bij levering van diensten: Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument handelen in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies die de ondernemer heeft verstrekt bij het doen van het aanbod en / of uiterlijk bij levering.

Artikel 7, Kosten in geval van herroeping: Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden hem maximaal de kosten van terugzending in rekening gebracht. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terugbetalen. De handelaar biedt restituties aan, maar biedt geen uitwisselingen aan. Wanneer de consument zijn producten wil ruilen voor andere producten, moet hij zijn goederen retourneren, om terugbetaling vragen en een nieuwe bestelling plaatsen.

Artikel 8, Uitsluiting herroepingsrecht: De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument alleen uitsluiten indien hij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten: producten met piercings, zoals oorbellen. In het belang van hygiëne kunnen we de retour van oorbellen niet accepteren, er is geen restitutie op oorbellen. Als de consument een doorboord product retourneert, wordt dat doorboorde product op kosten van het bedrijf door het bedrijf aan de consument geretourneerd; die de ondernemer heeft ontwikkeld conform specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd; die snel in verval raken of verouderd raken; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen (op de financiële markt) waarop de ondernemer geen invloed heeft; voor losse nummers van kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: betreffende logies, vervoer, horeca of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; waarvan de levering - met uitdrukkelijke instemming van de consument - is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

Artikel 9, De prijs: Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten met variabele prijzen aanbieden, indien deze gebonden zijn aan schommelingen (op de financiële markt) waarop de ondernemer geen invloed heeft. Het aanbod dient rekening te houden met deze schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn inclusief btw.

Artikel 10, Conformiteit en garantie: De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties genoemd in de aanbieding, redelijke eisen omtrent betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid, en wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die gelden op de datum waarop het contract is gesloten. Een door de handelaar, fabrikant of importeur aangeboden garantieregeling laat onverlet de rechten en vorderingen die de consument op grond van de wet en / of de overeenkomst op afstand kan doen gelden in verband met een eventuele tekortkoming van de handelaar om zich aan zijn verplichtingen te houden. verplichtingen jegens de consument.

Artikel 11, Levering en uitvoering: De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding zoals omschreven in het vorige lid zal de ondernemer het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de consument terugbetalen. Mocht het niet lukken om een ​​besteld product te leveren, dan zal de ondernemer trachten een vervangend artikel ter beschikking te stellen. Uiterlijk bij bezorging zal de ondernemer duidelijk en begrijpelijk aangeven dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzendingen worden aan de handelaar in rekening gebracht. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12, Duurtransacties: Een consument heeft te allen tijde het recht om een ​​overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te beëindigen, met inachtneming van de geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand voor opzegging van de contract. De maximale geldigheidsduur van een contract voor onbepaalde tijd is twee jaar. Indien partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst op afstand stilzwijgend wordt verlengd, wordt de overeenkomst als overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet en bedraagt ​​de maximale opzegtermijn voor opzegging van de voortgezette overeenkomst één maand.

Artikel 13, Betaling: De handelaar accepteert betalingen via Ideal, Creditcard, Apple Pay en PayPal. De prijzen van de handelaars worden weergegeven in de volgende valuta: euro's. Indien geen latere datum is afgesproken, dient de betaling van de producten en diensten te zijn betaald voordat de consument de producten of diensten in ontvangst neemt, tenzij anders is overeengekomen. De consument dient de goederen binnen twee weken na het plaatsen van de bestelling te betalen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of meegedeelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Bij niet-betaling door de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de consument vooraf geïnformeerd redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14, Klachtenregeling: De ondernemer voorziet in een klachtenprocedure, die voldoende bekendheid heeft gekregen en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenregeling. Een consument die een gebrek heeft ontdekt, moet bij de handelaar onverwijld een uitgebreide en duidelijk gespecificeerde klacht over de uitvoering van de overeenkomst indienen. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht naar verwachting een langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Artikel 15, Aanvullende of alternatieve bepalingen: Eventuele aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen voor de consument niet nadelig zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat een consument deze gemakkelijk toegankelijk kan bewaren op een duurzaam medium.